புதிரான உலகம்...Puthir.Com

மேலாடையை மெல்லியதாக போட்டால் எத்தனை ஆண்கள் பார்பார்கள் ? ஒரு சர்வே

0 75

பெண்கள் அரையும் குறையுமாக ஆடை போட்டு நடந்தால் , வீதியில் எத்தனை ஆண்கள் அதனை கவனிப்பார்கள் ? ஒரு கணக்கெடுப்புக்காக இப்படி நடந்துள்ளது. பாருங்கள் எத்தனை ஆண்கள் கண்களில் இவர் தென்பட்டுள்ளார் என்று.